Villkor Medlemmar

Villkor

1 Allmänt

1.1 Dessa villkor gäller för avtal rörande personligt knutna abonnemang mellan å ena sidan Attic Creativity Studio AB, härefter kallat AS, och å andra sidan den som köper tjänster av AS, nedan kallad Abonnent och den fysiska person som använder AS’ tjänster, nedan kallad Användare.

1.2 I det fall dessa villkor strider mot andra särskilda villkor eller avtal, ska de särskilda villkoren och/eller avtalet vinna tolknings- och tillämpningsföreträde.

1.3 I dessa villkor anses information vara lämnad från AS till Abonnenten och Användaren när informationen har publicerats på AS’ hemsida på Internet och när AS har skickat informationen till de e-postadresser som Abonnenten och/eller Användaren har lämnat till AS för ändamålet.

1.4 AS har rätt att utföra kreditkontroll avseende Abonnenten.

2 Definitioner

2.1 Abonnemang gäller mellan AS och Abonnenten.

2.2 Både Abonnenten och Användaren förbinder sig till dessa villkor. 

3 Personlig karaktär

3.1 Samtliga tjänster som lyder under dessa villkor är av personlig karaktär. Det innebär att varje tjänst knyts till en ensam Användare.

3.2 Det är inte tillåtet att dela sådana tjänster som lyder under dessa villkor mellan flera fysiska personer eller på annat sätt bereda annan än Användaren tillträde till tjänsterna.

4 Befintligt skick

4.1 Abonnent och Användare godtar lokaler, verktyg och resurser i i befintligt skick. De lokaler som tillhandahålls kan ej bli föremål för sänkning av kostnad eller andra förmåner. För definition av resurs, se punkt 2.1 i ordningsregler. 

4.2 I och med godkännande av befintligt skick kan Abonnent och Användare ej klaga på luftkvalitet, temperatur, städning, verktygs skick, andra resurser eller dylikt.

5 Nycklar, passerkort och portkod

5.1 Abonnenten och Användaren är införstådda i att deras tillgång till AS’ tjänster kan vara beroende av att de erhållit nycklar och/eller passerkort från AS och att sådana lämnas ut först efter godkännande av de villkor som gäller för sådan utlämning och lämnad deposition.

5.2 Abonnenten och/eller Användaren får inte utan samtycke från AS lämna ut portkod eller liknande till annan.

6 Tjänstespecifika villkor

6.1 Abonnemang

6.1.1 Allmänt

6.1.1.1 Hos AS köper Abonnenten möjligheten att vistas i vissa lokaler och bruka vissa verktyg under den tid abonnemanget löper. 

6.1.1.2 AS förser i möjligaste mån plats för Användaren men garanterar inte att en och samma plats förblir tillgänglig, från en gång till en annan, oavsett typ av abonnemang. 

6.1.2 Lokalt nätverk, bredband och Internet-anslutning

6.1.2.1 Det lokala nätverk och den Internet-anslutning som tillhandahålls av AS får inte användas för att utföra olagliga, ärekränkande eller oanständiga handlingar eller annars användas på ett sätt som kan medföra olägenhet för AS, andra Abonnenter eller andra Användare.

6.1.2.2 Användarverifieringar och andra säkerhetslösningar får ej kringgås.

6.1.2.3 Det är inte tillåtet att störa det det lokala nätverket eller Internetanslutningen. Exempel på vad som anses störa nätverket är ”spam”, ”översvämning” och andra nätverksangrepp eller avsiktliga försök att överbelasta nätverket eller Internetanslutningen.

6.1.2.4 AS har rätt att mäta och granska trafiken på det lokala nätverket.

6.1.2.5 AS har rätt att begränsa eller stoppa datatrafik som inte är förenligt med dessa villkor.

6.1.3 Besökare

6.1.3.1 Abonnenten och Användaren får ta med besökare till AS’ utrymmen om besöket kan relateras till det arbete man bedriver i lokalerna. 

6.1.3.2 För att ha besökare måste godkännande inhämtas från AS genom bekräftat mejl, bekräftad kalenderbokning eller muntligt där AS uttryckligen godkänt besöket.

6.1.3.3 Abonnenten och Användaren ansvarar solidariskt för att besökare följer uppställda ordningsregler samt för den Skada besökarna tillfogar AS.

6.1.3.4 Väntande besökare ska hänvisas till korridor direkt anslutande till huvudentrén och därefter hålls denne under ständig uppsikt.

6.4 Förvaring

6.4.1 AS förbehåller sig rätten att tillgå alla utrymmen inom AS’ lokaler, även om dessa är tilldelade förvaringsutrymmen och även om de är låsta. 

6.4.2 AS ansvarar inte för säkerheten för de saker Användaren förvarar i lokalerna.

7 Begränsningar i AS’ tjänster

7.1 AS kan tillfälligt komma att avbryta tillgången till en eller flera Resurser och/eller tjänster för att utföra underhåll, event eller dylikt. Information om sådana avbrott ska om möjligt lämnas till Abonnenten och Användaren i god tid före avbrottet.

7.2 AS kan, om godtagbara skäl föreligger, vägra eller annullera bokningar av verktyg och övriga bokningsbara Resurser.

7.3 AS får vägra Användaren tillgång till en Resurs i syfte att förhindra avtalsbrott.

7.4 AS har rätt att tillfälligt vägra Användaren tillgång till en Resurs i samband med att Användaren har begått ett avtalsbrott och/eller stridit mot andra villkor. 

7.5 AS har rätt att vägra tillgång till Resurser under den tid Abonnenten är i betalningsdröjsmål.

8 Bindningstid

8.1 Abonnemang tecknas tills vidare eller med bindningstid.

8.2 Bindningstid räknas i hela kalendermånader.

8.3 Innevarande kalendermånad vid bindningstidens början ska räknas med i bindningstiden om bindningstidens startdatum infaller tidigare än den 16e i innevarande kalendermånad.

8.4 Löper Abonnemanget med bindningstid ut och sägs Abonnemanget inte upp att upphöra vid innevarande bindningstids slut, förlängs Abonnemanget med ytterligare en likadan bindningstid.

9 Uppsägning

9.1 Vem som av AS, Abonnenten och Användaren har rätt att ensam säga upp Abonnemanget.

9.2 Uppsägning av Abonnemang ska vara skriftlig för att gälla.

9.3 Löper Abonnemanget tills vidare ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast en (1) månad före utgången av den månad uppsägande part avser Abonnemanget att upphöra.

9.4 Löper Abonnemanget med bindningstid ska uppsägning, för att gälla, vara mottagande part tillhanda senast två (2)eller tre (3) månader före bindningstidens slut, beroende på vilket som specificeras i kontraktet.

9.5 På begäran av uppsägande part ska mottagande part bekräfta uppsägningen.

9.6 Som mottagande part anses, i denna del av avtalet, AS om uppsägning görs av Abonnenten och/eller Användaren. Är AS uppsägande part anses mottagande part vara Abonnenten och Användaren. Det innebär att uppsägning anses vara mottagande part till handa redan då en av dessa tagit emot uppsägningen.

10 Förtida uppsägning

10.1 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter mot det avtal som omfattas av dessa villkor. Ett betalningsdröjsmål med mer än fjorton (14) dagar ska alltid anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott.

10.2 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har rätt att säga upp Abonnemanget att upphöra omedelbart om part på andra sidan hamnat i obestånd.

11 Frysning

11.1 Användaren har rätt att frysa sitt abonnemang i upp till 30 dagar om denna är gravid. Abonnemangets slutdatum förskjuts då med motsvarande tid. Användaren har inte rätt att bruka det som ingår i abonnemanget medan det är fruset.

11.2 Vid skada har Användaren rätt att i upp till 30 dagar frysa sitt Abonnemang, om denne kan uppvisa sjukintyg som påvisar att denne inte kan arbeta. Abonnemnagets slutdatum förskjuts då med motsvarande tid. Sjukintyget måste vara på minst 14 dagar för att auktorisera frysning av Abonnemanget.

11.3 Frysning av Abonnemang kan utnyttjas max en (1) gång per år per Användare, oavsett anledning.

12 Avgifter

12.1 För AS tjänster kan fasta, rörliga och engångsavgifter förekomma.

12.2 AS får från tid till annan ändra avgifternas storlek. Sådan ändring träder ikraft vid det månadsskifte som infaller närmast efter två (2) månader från det att information om ändringen lämnats till Abonnenten och/eller Användaren. Löper Abonnemanget med bindningstid träder avgiftsändringen ikraft först vid bindningstidens slut.

12.3 AS får införa ändringar av abonnemangsavgifternas storlek med omedelbar verkan om ändringen grundar sig på omständighet utanför AS’ kontroll som har väsentlig betydelse för AS’ ekonomi. Exempel på sådana omständigheter är förändringar i skatt och valutakurser. Information om sådan omedelbar avgiftsändring ska lämnats till Abonnenten och Användaren senast i direkt samband med avgiftsändringen.

12.4 Avgift för bokat utställningssal eller annan bokad Resurs ska ej tas ut från Abonnenten i den mån Användaren blivit hindrad från annan Användare att använda Resursen. Avgiften ska istället belastas den Abonnent som ansvarar för avgifterna knutna till den andra Användarens tjänsteutnyttjande.

12.5  Fel eller avbrott i någon av AS’ tjänster ska ej medföra rätt till återbetalning eller reducering av avgiften för tjänsten.

13 Betalning

13.1 AS har rätt att kräva betalning i förskott för hela bindningstiden om Abonnenten har betalningsanmärkningar eller är på obestånd.

13.2 AS har rätt att ta ut en förseningsersättning om fyrahundrafemtio (450) kronor, påminnelseavgift samt dröjsmålsränta om tjugo (20) procent vid Abonnentens betalningsdröjsmål om denne är näringsidkare. 

13.3 AS har rätt att ta ut en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta om tjugo (20) procent vid Abonnentens betalningsdröjsmål om denne är konsument.

14 Skydd och försäkring

14.1 Abonnenten och Användaren ansvarar var och en för sig för skydd och försäkring av sina ägodelar, immateriella rättigheter och andra tillgångar som finns i AS’ utrymmen. Detta innebär bland annat att AS inte ansvarar för stöld eller annan skada på Abonnentens, Användarens och/eller gästers egendom i AS’ utrymmen.

15 Sekretess

15.1 Tystnadsplikt

15.1.1 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har tystnadsplikt rörande all information och kunskap om varandras verksamheter.

15.1.2 Från tystnadsplikten undantas: a) information och/eller kunskap som uppenbart är av sådan karaktär att den utan Skada för någon av Parterna kan avslöjas för utomstående, b) information och/eller kunskap som berörd Part fått samtycke till att avslöja för utomstående av samtliga Parter, c) information och/eller kunskap som berörd Part enligt lag eller domstolsbeslut är skyldig att avslöja för utomstående.

15.2 Förbud att använda information och kunskap

15.2.1 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan får inte för egen eller annans del, direkt eller indirekt utnyttja information och/eller kunskap om den andra sidans verksamhet/verksamheter på ett sätt som kan medföra Skada för någon Part.

16 Lojalitetsplikt

16.1 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan förbinder sig att inte underlåta eller vidta handlingar som kan leda till Skada för den andra sidan i den mån annat inte följer av detta avtal, lag eller domstolsbeslut.

17 Ordningsregler och instruktioner

17.1 Användaren förbinder sig att följa vid var tidpunkt gällande ordningsregler.

17.2 AS får från tid till annan införa ändringar i ordningsreglerna. Information om sådana ändringar ska lämnas till Abonnenten och Användaren utan dröjsmål.

17.3 Om ordningsreglerna ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Användaren får Abonnenten och/eller Användaren omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom fyra (4) veckor.

18 Alkohol

18.1 Det är inte tillåtet att förtära eller anordna aktiviteter innefattande alkohol i AS’ utrymmen utan skriftligt tillstånd därtill från AS’ ledning.

18.2 Abonnenten och Användaren ansvarar solidariskt för att även besökare följer alkoholförbudet i 17.1.

19 Rökning

19.1 Det är ej tillåtet att röka i AS’ lokaler. 

19.2 Abonnenten och Användaren ansvarar solidariskt för att även besökare följer rökningsförbudet i 18.1.

20 Videoövervakning

20.1 AS och AS’ samarbetspartners har rätt att i säkerhetssyfte bedriva videoövervakning i deras utrymmen.

21 Skadestånd

21.1 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans lagbrott.

21.2 AS å ena sidan och Abonnenten och Användaren å andra sidan har var och en rätt till skadestånd från den andra sidan i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans avtalsbrott om inte annat framgår av dessa villkor. 

21.3 AS har rätt till skadestånd från Abonnenten och Användaren i den mån skadelidande Part lidit Skada på grund av andra sidans oaktsamhet med lokaler och inventarier. 

21.4 AS ska ej ansvara för Skada som uppkommer på grund av fel eller avbrott i AS’ tjänster.

22 Force Majeure

22.1 Part ska vara befriad från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av visst åtagande förhindras eller väsentligen försvåras av Force Majeure.

22.2 Force Majeure ska ej påverka rätten till förtida uppsägning som framgår av avsnitt 10.

23 Överlåtelse och pant

23.1 Avtal som lyder under dessa villkor får ej överlåtas eller pantsättas.

24 Personuppgifter

24.1 Användaren samtycker till att AS i databas eller annat informationssystem lagrar sådana uppgifter som han eller hon lämnar till AS om sig själv.

25 Framtida ändringar av dessa villkor

25.1 Dessa villkor gäller tills vidare. AS har rätt att från tid till annan införa ändringar av dessa villkor. Information om sådana ändringar ska lämnas till Abonnenten och Användaren utan dröjsmål.

25.2 Om dessa villkor ändras på ett sätt som innebär en väsentlig nackdel för Abonnenten och/eller Användaren får Abonnenten och/eller Användaren omedelbart säga upp avtalet att upphöra inom fyra (4) veckor.

26 Tvistelösning

26.1 Tvist med anledning av avtal som lyder under dessa villkor ska i första hand avgöras genom förhandling.

26.2 För det fall en lösning ej nås genom förhandling ska ärendet hänskjutas till allmän domstol.

26.3 Tvisten ska avgöras i enlighet med svensk rätt och genomföras på svenska.

Ordningsregler

 1. Bokningsregler

1.1 Bokning

1.1.1 Open och Flex

Användare och/eller Abonnenter med Abonnemang Open eller Flex kan erhålla 3 bokade pass samtidigt. När ett av de 3 passen är avslutade kan ett nytt pass bokas. Passen kan på vardagar vara av valfri längd. Helger och röda dagar bryts passen kl 13. Bokningar som på dessa dagar sträcker sig innan och efter 13 räknas som 2 stycken pass. Pass kan bara vara på ett datum.

1.1.2 Ugn

Bokning av ugn kan begränsas i syfte att möjliggöra för resursens brukande av Abonnenter och Användare.

1.1.3 Utställningssal

För alla Abonnemang och Fast plats är bokning av utställningssal ej begränsad men sker i samråd med AS’ ledning. Bokning i tillhörande kalender hanteras som en önskan och ytterligare kontrakt för brukande krävs.

1.2 Avbokning

1.2.1 Utställningssal

Bokad utställningssal får avbokas utan kostnad senast fyra (4) veckor före den bokade tiden.

Avbokning efter fyra (4) veckor före, men tidigare än två (2) veckor före den bokade tiden debiteras med hälften av bokningens värde. Avbokning efter två (2) veckor före den bokade tiden debiteras med hela bokningens värde.

1.2.2 Övriga bokningsbara rum och verktyg

Övriga bokningsbara rum och verktyg får avbokas utan kostnad senast en (1) timma före den bokade tiden. Därefter debiteras hela bokningens värde.

1.3 Övrigt

Den händelse för vilket ett rum eller verktyg har bokats ska påbörjas samt avslutas inom den bokade tiden.

En händelse anses vara påbörjad när rummet eller verktyget tas i besittning. En händelse anses vara avslutad när rummet eller verktyget har lämnats i god ordning, undanplockat, städat skick och i enlighet med god sed. 

För alla bokningsbara resurser ska avbokningar ske vid tidigaste möjliga tidpunkt efter att Abonnent eller Användare blivit medveten om att bokningen ej kommer att nyttjas.

Bokningar som passerat i tid får ej raderas ur bokningssystem, oavsett om de nyttjats eller ej.

 1. Regler

2.1 Resursanvändning

 • Som resurs ses bland annat utrymmen, köksutrustning (inkl porslin, bestick och glas), bord, stolar, bänkar, verktyg mm. 
 • Resurser får användas enligt först-till-kvarn-principen.
 • En användare får inte lämna en resurs ockuperad om inte samma användare kommer att använda resursen igen inom en timma.
 • En användare ska visa hänsyn till andra användare och därmed inte ockupera fler resurser än vad som står i proportion till användarens behov inom ramen för abonnentens verksamhet.
 • Efter användning ska en resurs lämnas i gott och städat skick utan fläckar och spill.
 • Resurser ska användas i enlighet med uppsatta instruktioner för respektive resurs. 
 • Bokningsbara resurser ska i första hand bokas genom gällande bokningssystem och ej brukas enligt först-till-kvarn-principen.

2.2 Ugnar

I keramikugnar tillåts endast stengods. Undantag för att bränna lergods, eller annat material, kräver AS medgivande innan bränning. 

Vid bränning av annat gods än stengods försäkrar Användaren att denne:

 • innehar tillräcklig erfarenhet för att bedöma omständigheterna kring valt gods. 
 • inväntat ett godkännande från AS. 
 • kontrollerat styrinstrument mer än en gång och att en av dessa kontroller sker direkt anslutning före bränningen. 
 • endast bränner gods av en sort som ska ha samma brännkurva och temperatur. 
 • i största utsträckning strävat efter att fylla en ugn för att inte ockupera ugnen mer än nödvändigt. 
 • är betalningsskyldig om ugnen tar skada till följd av bränning. 

2.3 Övrigt

Skrivbord undantagna för Busy Busy och Fastplatser lyder ej under reglerna i punkt 2.1. 

 1. Hänsynsregler

3.1 Disk

Diska smutsig disk för hand. Som Användare ansvarar du för din och dina gästers disk.

3.2 Lukt

Undvik starka lukter från parfym, bristande hygien och liknande. Lukten kan uppfattas som störande och vara allergiframkallande av andra som vistas i AS’ utrymmen.

3.3 Städning

3.3.1 Prylar

Abonnent och Användare får inte lämna saker framme från ett tillfälle till ett annat i den mån det stör övriga Abonnenter och Användare eller hindrar dem från att använda lokalerna. Anvisat förvaringsutrymme menas ej.

3.3.2 Skräp

Abonnent och Användare ansvarar för att det skräp som uppstår efter dem sorteras och slängs på anvisat plats. 

3.3.3 Tvätta

Alla utrymmen ska städas, eventuellt torkas av och återställas till gott skick efter användning. 

3.4 Ljud

3.4.1 Radio, musik, video och liknande

Använd hörlurar för att lyssna på ljud från radio, musik, video eller liknande.

3.4.2 Tal

Visa hänsyn till andra användare i AS’ utrymmen och prata med en ljudnivå som bidrar till allas trevnad. Tänk extra noga på detta vid samtal i telefon och vid känslouttryck.

3.5 Nätverk och Internet

Användande av krävande online-tjänster, exempelvis olika typer av streaming/strömning, hänvisas till eget nät, i den mån det inte är direkt kopplat till arbete. I övrigt ska du som användare visa hänsyn till andra användare vad gäller belastning av nätverk och Internetuppkoppling.

3.6 Förvaring

3.6.1 För förvaring av saker hänvisas respektive användare till de utrymmen de fått sig tilldelat. Det är inte tillåtet att på annan plats i AS’ utrymmen lämna sina saker mellan vistelserna däri.

3.6.2 Förvaring på andra ställen än tilldelat utrymme kräver tillåtelse från AS’ ledning. 

3.7 Lån

Lån av saker från annan Användare och/eller Abonnent får endast ske om denne uttryckligen gett tillstånd för detta. Många av de saker som tillhandahålles av AS är fria att låna utan att fråga, förutsatt att de lämnas tillbaka i städat och rengjort skick till sin plats. Undantag är saker som är till salu, saker som användes personligen av Attic Studios ägare eller andra medarbetare eller saker som disponeras genom att bokas.

Priser